Videonovērošana

Par videonovērošanu.

Atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 37.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: Videonovērošana (ar audio funkciju) noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība

Pārzinis: AS “G4S Latvia”, reģistrācijas numurs 40103058465, juridiskā adrese Stigu iela 10, Rīga, LV-1021.

SIA “Info dispechjer” , reģistrācijas numurs 51503059221, juridiskā adrese Višķu iela 21M, Daugavpils, LV-5410.

(Operators)SIA “Junona BEP”, reģistrācijas numurs 41503006044, juridiskā adrese: Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404. E-pasts saziņai: junonabepsia@gmail.com.

Tiesiskais pamats: Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildu tam, Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar videonovērošanas veikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: kusnere.dsiltumikli@apollo.lv.

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz 30 dienām, pēc tam – dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

 

SIA “Junona BEP” Personas datu aizsardzības politikas (turpmāk arī – Politika) mērķis ir nodrošināt fiziskās personas (Datu subjekta) tiesības uz drošu un atbilstošu personas datu apstrādi, iegūstot un apstrādājot fiziskās personas datus, sniegt šai fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, fiziskās personas tiesībām, un apstrādes termiņu.

 

 

 

  1. 1.      Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

 

 

Personas datu apstrādes pārzinis:
SIA “Junona BEP” (turpmāk – Sabiedrība)
reģistrācijas Nr. 41503006044
juridiskā adrese Ventspils ielā 75, Daugavpils, LV -5404

 

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:
Datu aizsardzības speciālists: Vineta Skladova
Elektroniskā pasta adrese: kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv

 

 

 

  1. 2.      Kā Jūsu dati var nokļūt pie Sabiedrības un kā uz tiem attiecas šī Politika?

 

 

 

2.1. Šajā Politikā, tāpat kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2016/679 (turpmāk – Regula), ar terminu “Personas dati” saprot jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu(“datu subjekts”).
2.2. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.2.1. fiziskajām personām – darbiniekiem, patērētājiem, klientiem(tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (darbiniekam, patērētājam, klientam) saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju par fizisku personu (Personas datu subjektu);
2.2.2. fiziskām personām – pakalpojumu sniedzējiem, Sabiedrība preču pircēju (vairumtirgotāju, mazumtirgotāju), dažādu izejvielu un materiālu piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju kontaktpersonām;
2.2.3. Sabiedrības ražotnes, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
2.3. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (slēdzot līgumu, papīra formātā vai telefoniski) vai kādā Sabiedrība tos iegūst (sadarbības partneru kontaktpersonas, dalībnieki, videonovērošanas kameras) un kādās Uzņēmuma elektroniskajās sistēmās vai papīra formātā tie tiek apstrādāti.
2.4. Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.
2.6. Mūsu interneta vietne ir pakļauta šai politikai.

 

 

 

  1. 3.      Personas datu apstrādes nolūki (kā Sabiedrība varētu izmantot Jūsu datus) un pamats

 

 

 

3.1.  Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Sabiedrība var apstrādāt personas datus šādiem iespējamiem nolūkiem:
3.1.1. Klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– darba tiesisko attiecību nodibināšanai;
– preču piegādei, pasūtījumu izdarīšanai, preču pieņemšanai, loģistikas organizēšanai, citai saziņai (līguma saistību izpildei);
– klientu apkalpošanai;
– ieteikumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu attiecību veidošanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
3.1.2. darba tiesisko attiecību regulējošo normu ievērošanai;
3.1.3. kvalitātes sistēmas prasību izpildei un nodrošināšanai;
3.1.4. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu organizācijai, finanšu un biznesa uzskaitei un analītikai;
3.1.5. komercdarbības/saimnieciskās darbības organizēšanai un nodrošināšanai (līgumu izpildei, t.sk. izpildes kontrolei);
3.1.6. saziņai ar Klientu, t.sk. Klientu atgriezeniskās saites nodrošināšana (atsauksmes, ieteikumi, pieteikumi, iesniegumi, t.sk., mutiskie, zvanot uz zvanu centriem, u.tml.; ziņojumi par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem);
3.1.7. Sabiedrības mājaslapu, interneta vietņu darbības analīze, ar mērķi izstrādāt un ieviest uzlabojumus gan vietņu darbībā, gan pakalpojumos, mārketinga aktivitātēs u.tml.;
3.1.8. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
3.1.9. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts pirms attiecīgu datu iesniegšanas Sabiedrībai.
3.2. Regulā paredzētā informēšanas pienākuma izpildei (Regulas 13.pants), Sabiedrība katram Datu apstrādes nolūkam (reģistram) vai saistītai apstrādes darbību nolūku grupai informē Klientu par apstrādes darbībām.
3.3. Mainoties informācijai, kas sniegta Klientam uzsākot Datu vākšanu, Sabiedrība dara visu iespējamo, lai pēc iespējas nekavējoties šādas izmaiņas paziņotu Klientam un nepieciešamības gadījumā pirms turpmākas apstrādēs tiktu atjaunota Klienta piekrišana atbilstoši veiktajām izmaiņām.
3.4. Sabiedrība attiecībā uz Klientu nepieņem automatizētus lēmumus.

 

 

 

 

 

  1. 4.      Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja apstrāde tiesiski pamatota ar:

 

 

 

4.1. līguma slēgšanu un izpildi – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
4.2. normatīvo aktu izpildi – lai izpildītu Sabiedrības saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
4.3. Klienta – datu subjekta piekrišanu;
4.4. likumīgu (leģitīmu) interesi – lai realizētu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Sabiedrības vai trešo personu leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

 

 

  1. 5.      Personas datu aizsardzība

 

 

 

5.1. Sabiedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos

 

organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5.2. Sabiedrībai ieviesti iekšējās kārtības noteikumi drošības nodrošināšanai, incidentu novēršanai un ziņošanai.
5.3. Diemžēl neviena datu pārraidīšana nav 100% droša, tāpēc, ja Jums ir iemesls satraukties vai ir priekšlikumi uzlabojumiem, lūdzam nekavējoties to darīt mums zināmu.

 

 

 

  1. 6.      Personas datu saņēmēju kategorijas

 

 

 

6.1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot atsevišķu Datu nodošana var notikt sekojošām personām:
6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, lai norēķinātos par izpildīto darbu, pakalpojumu, materiāliem);
6.1.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
6.1.3. tiem, kuri Sabiedrības vietā/uzdevumā sniedz pakalpojumus;
6.1.4. tiem, kas palīdz mūsu komercdarbībā, piemēram, mājas lapas hostingā un izstrādē, klientu apkalpošanā, palīdz mārketinga aktivitātēs;
6.1.5. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.1.6. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi šīs Sabiedrības likumīgās intereses.
6.3. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, uzglabāti un nodotu trešajām personām tādā veidā un apjomā, kā noteikts šajā Politikā, starp Jums un mums noslēgtajā(os) līgumā(os) un piekrišanās, kādas Jūs laiku pa laikam dodat mums.

 

6.4. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
6.4.1. Sabiedrība personu datus, pēc nepieciešamības, ja tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildes organizēšanai vai pašai izpildei, var pārsūtīt  trešajām valstīm (tas ir, valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm).

 

 

 

 

 

  1. 7.      Personas datu glabāšanas ilgums – nepārsniedzot vajadzību

 

 

 

7.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
7.1.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
7.1.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
7.1.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
7.2. Kad 7.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

 

 

  1. 8.      Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

 

 

9.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
9.2. Klientam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm).
9.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
9.3.1. rakstveida formā pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404;
9.3.2. ar e-pasta starpniecību, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi: kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv;
9.3.3. personiski, iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu par tikšanās laiku.
9.4. Saņemot pieprasījumu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē un izpilda pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.5. Sabiedrība var noraidīt pieprasījumus, kas pakļauj riskam citu personu privātumu vai ir nepamatoti vai atkārtoti, vai prasītu nesamērīgus pūliņus.
9.6. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz viņa norādīto kontaktadresi.
9.7. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

 

 

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

 

 

11.1. Lai apstrādātu datus, kuru apstrādei nav cita tiesiska pamata, bet kas nepieciešami kāda tiesiska Sabiedrības mērķa sasniegšanai (piemēram, iespēja iesniegt elektroniski CV, analizēt produktu mērķauditorijas lietošanas paradumus, sagatavot un izsūtīt komerciālos paziņojumus, individuālas reklāmas u.c.), Klients var dot piekrišanu Sabiedrībai  elektroniski vai klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē.
11.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā piekrišana dota, un tajā pat vietā, kur tā dota, tas ir –  klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Jebkurā gadījumā Klients tiesīgs atsaukt savu piekrišanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Sabiedrībai.
11.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
11.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kurai ir kāds cits tiesiskais pamats.

 

 

 

 

 

12. Izmaiņas Politikā

 

 

 

12.1. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu aizsardzības politikā, padarot pieejamu tās aktuālo versiju Sabiedrības mājaslapā.
12.2. Sabiedrība saglabā Personas datu aizsardzības politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā. Attiecībā uz Klientiem, kuru tiesības šādas izmaiņas varētu ierobežot, pārkāpjot Regulas 13.panta prasības, Sabiedrība nodrošina Regulas prasībām atbilstošu individuālu informēšanas kārtību.